Styret 2019/2020

President Wolfgang Wandl // president@ferrariclubnorway.no
Vice President Stein Cometti Koppervik // vice.president@ferrariclubnorway.no
Treasurer Ulf Linås // accounting@ferrariclubnorway.no
Secretary Trude Ingebrigtsen Bjørnestad // secretary@ferrariclubnorway.no
Sponsor Relations John Arne Jensen// sponsor@ferrariclubnorway.no
Membership Service Håkon Andresen // membership@ferrariclubnorway.no
Board Member Anne Lise Verpe Sandok // boardmember@ferrariclubnorway.no

Administrator

Erik Cometti Koppervik // administrator@ferrariclubnorway.no

REgionsansvarlige

Trøndelag Finn Hansvold // 951 26 584
Øst Ottar Olsen // 400 94 892
Bergen Rune Ask // 997 24 722
Stavanger Eldar Larsen // 934 82 705

Klubbens vedtekter 

Vedtekter for Ferrari Owners Club Norway

Sist endret i generalforsamling 05.03.2011

§ 1. Navn
Klubbens navn er Ferrari Owners Club Norway, eventuelt kan også Ferrari Club Norway brukes. Forkortet til FCN/FOCN.

§ 2. Formål
Klubbens formål er å:
• Arbeide for øket interesse for og kunnskap om bilmerket Ferrari
• Samle medlemmer og Ferrarientusiaster i et godt kameratskap
• Vedlikeholde og fremme en god relasjon med Ferrarifabrikken og Ferrari Club sentralt, og med Ferraris leverandører
• Tilby medlemmene informasjon og fordeler
• Arrangere turer, banetreff osv.
• Arbeide for god trafikkultur blant klubbens medlemmer.

§ 3. Medlemmer
Som medlem kan opptas enkeltpersoner som eier eller har eid en Ferrari. Klubbens styre kan bestemme at det kan opprettes en egen kategori medlemskap for personer eller bedrifter som ikke eier eller har eid Ferrari. Styret beslutter i så fall hvilke medlemsfordeler et slikt medlemskap vil innebære. Alle medlemmer skal også registreres på sin e-post adresse, og klubben kan velge å sende kommunikasjon, herunder innkallinger etc, elektronisk. Medlemskap løper inntil det sies opp skriftlig, eller elektronisk, av medlemmet.

§ 4. Årskontingent
Alle medlemmer er forpliktet til å betale en årskontingent. Denne foreslås av styret og fastsettes av generalforsamlingen. Styret kan vedta å slette medlemskap til medlemmer som ikke har betalt årskontingenten.

§ 5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens høyeste organ. Styret innkaller til generalforsamling en gang hvert år. På generalforsamlingen skal behandles:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling.
3. Styrets redegjørelse for virksomheten i det året som har gått.
4. Fastsettelse av kontingenten for det følgende år.
5. Godkjenning av revidert regnskap for forrige kalenderår.
6. Fastsette budsjett for inneværende år.
7. Valg av styremedlemmer, president og visepresident.
8. Valg av revisor.
9. Eventuelt
Dersom et medlem ønsker en sak tatt opp på generalforsamling, må dette meddeles skriftlig til presidenten senest 14 dager før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamlingskal innkalles dersom ett av styremedlemmene eller minst ti prosent av de medlemmer som har betalt årskontingenten for det aktuelle år, krever det. På ekstraordinær generalforsamling kan ikke behandles andre saker enn de som fremkommer av innkallingen. På generalforsamlingen avgjøres sakene med stemmeflerhet. Det er kun eiermedlemmer som har stemmerett. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme. Forslag til endringer i vedtektene forelegges generalforsamlingen, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de oppmøtte stemmeberettigede. Forslag til endring av vedtektene kan kun vedtas dersom det fremgår av innkallingen at slikt forslag vil bli behandlet.

§ 6. Styret
Den daglige drift av klubben foretas av styret. Styret velges av generalforsamlingen og består av fra 3-6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Til å lede styret velges en president og en visepresident, som er presidentens stedfortreder. Styremedlemmenes funksjonstid er to år, slik at halve styret er på valg hvert år. Styret plikter å sørge for at det føres et enkelt regnskap for klubben. Ved stemmelikhet i styret har presidenten dobbeltstemme.

§ 7. Nedleggelse av klubben
Dersom klubben besluttes nedlagt må dette skje med minst 3/4 flertall av de møtende stemmeberettigede på ordinær generalforsamling.  Det må fremkomme av innkallingen at et forslag om å nedlegge foreningen vil bli behandlet. Det skal deretter innkalles til ekstraordinær avsluttende generalforsamling hvor det igjen må foreligge 3/4 flertall blant de møtende stemmeberettigede for nedleggelse av klubben. På sistnevnte generalforsamling skal styrets forslag til anvendelse av klubbens eventuelle gjenstående aktiver behandles.